PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY „MASARYKOVY DĚTSKÉ ŠKOLKY“ ZLONICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Zahájení provozu

  • Mateřská škola zahájí svou činnost dne 1. 9. 2020 v plném rozsahu.
  • Od dětí před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Příchod do mateřské školy bude probíhat standardním způsobem /tzn. škola se otevírá od 6,15 hodin/.
  • Počty dětí ve třídách nejsou žádným způsobem omezeny.

Vzhledem k doporučení MŠMT o omezení přístupu zákonných zástupců dětí a dalších osob do budovy školy, prosíme rodiče, aby dítě doprovázel pouze jeden rodinný příslušník.

 

Obecné informace k provozu školy

Na začátku školního roku budeme prostřednictvím třídních učitelek aktualizovat kontakty na zákonné zástupce dětí.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Hygienická pravidla

Při příchodu do budovy si každé dítě /v doprovodu zákonného zástupce/ důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, případně provede dezinfekci rukou. U vstupu do mateřské školy a v každé třídě budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Povinnost nosit roušky v prostorách mateřské školy se bude odvíjet od aktuálně platného nařízení ministerstva zdravotnictví.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

a/ Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, pak dítě není vpuštěno do budovy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

b/ příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost škola neprodleně oznamuje zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti okamžitého vyzvednutí a odchodu dítěte z mateřské školy,

c/ příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole– dítě je neprodleně umístěno do předem připravené samostatné místnosti, aby bylo izolováno od ostatních přítomných ve škole. Je povinno nasadit si roušku a současně je informován zákonný zástupce dítěte o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

Ve všech uvedených případech mateřská škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění /rýma, kašel/, je umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, prokáže-li, zákonný zástupce dítěte, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 

Školní stravování

Mateřská škola zdůrazňuje nutnost mytí /případně dezinfekci/ rukou před odebráním stravy.

 

Specifická opatření školy

Mateřská škola se bude v případě nutnosti řídit specifickými doporučeními vyplývajícími ze stupňů pohotovosti uváděných v tzv. semaforu.

 

Ve Zlonicích 28. 08. 2020

Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka školy

 

Podpořte nás na sociálních sítích: