Pro ženy po mateřské – osnova dramatu (a nejen pro ně) – VYSVĚTLENÍ

Minulý týden jsem si přečetla článek „Pro ženy po mateřské – osnova dramatu“ od autora Ivana Lišky uveřejněný ve „Zlonické šanci“ a myslím si, že je vhodné doplnit článek o podrobnější informace.

Od 90. Let je počet míst v mateřských školách nižší než množství přihlašovaných dětí. Logicky tak narůstá počet zamítnutých žádostí, nespokojených rodičů a možná i dramatických příspěvků. Jednotlivé věty výše uvedeného článku citované ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), jinak znějí vytržené z kontextu a jinak ve vzájemně provázaném školském zákoně. Na správně uvedenou informaci „k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky“ navazuje § 179 školského zákona:

(2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově. Za tímto účelem obec

a) zřídí mateřskou školu, nebo

b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí;  v takovém případě je obec povinna za každé dítě s místem trvalého pobytu na jejím území, které navštěvuje mateřskou školu zřízenou jinou obcí, hradit této obci její neinvestiční výdaje podle § 178 odst. 6 připadající na jedno dítě této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak“.

Městys Zlonice má písemné dohody s ostatními okolními obcemi, které pro malý počet obyvatel nemohou mateřskou školu zřizovat.  Uvedené obce (jejichž předškolní děti Mateřskou školu ve Zlonicích navštěvují) se na provozu mateřské školy podílejí finanční částkou, kterou určuje ÚM Zlonice. Kritérium zápisu do mateřské školy ve Zlonicích číslo 1. Odklad školní docházky – není podmíněno bydlištěm a číslo 2. Předškoláci – není podmíněno bydlištěm, neznamená, že sem bude dojíždět „někdo z Postoloprt“, ale jedná se o děti z Jarpic, Šlapanic, Pálče, Pálečku, aj., které spádově patří do Základní školy ve Zlonicích.

Veřejný ochránce práv (16. 02. 2011) zdůraznil: „Kritéria pro přijetí do mateřské školy se musí týkat dětí, nikoli posuzovat jejich rodiče“. Podívejme se na danou situaci z jiného úhlu a právě očima předškolních dětí, které bydlí v maličkých obcích a kde mají daleko od školky, do školy i do obchodu. „Měly by tyto děti srovnatelné podmínky pro vstup do ZŠ jako jejich vrstevníci?  Byly by připravené na vstup do ZŠ po stránce sociální (život a pravidla v kolektivu, adaptace, postavení ve skupině, aj.)? A nebyla by to také diskriminace?

Ať se na daný problém podíváme z jakékoli strany, vždy uvidíme nějakou diskriminaci. A kdy diskriminace zmizí? Až bude počet přihlášených dětí stejný nebo menší než počet volných míst v mateřské škole.

Ve školce prožívám krásné, ale i špatné dny. Mezi ty špatné patří den, kdy rozdávám rozhodnutí o nezařazení dítěte do mateřské školy. Znám osudy a problémy konkrétní rodiny a vídám slzičky maminek. Chtěla bych pomoci a nemohu. Naopak mezi ty krásné patří dny, kdy mohu říci: ANO – JIŽ SE NA VÁS TĚŠÍME.

 

Jen samé hezké dny přeje Bc. Dvořáková Jana – ředitelka mateřské školy.

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích: