Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

V Mateřské škole “Masarykově dětské školce“ ve Zlonicích zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v období od 2. května 2020 do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

K zápisu je třeba doložit následující doklady:

 1. žádost o přijetí dítěte do MŠ
 2. evidenční list
 3. prohlášení o řádném očkování
 4. rodný list dítěte /kopie/
 5. očkovací průkaz dítěte /kopie/

Aktuální doklady /1-3/ si můžete od 27. 04. 2020 stáhnout na webové stránce MŠ v záložce „ke stažení“.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku /+ ostatní doklady/ je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: po telefonické dohodě.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na úřadu městyse, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované („prohlášení o řádném očkování“ – vzor webové stránky),
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování /prohlášení o řádném očkování a kopií očkovacího průkazu/ nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další informace

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Doporučení: vyplňte všechny kolonky, nezapomeňte se podepsat, uveďte na sebe kontakty, abychom s vámi mohli spolupracovat.

 

Těšíme se na VÁS.

Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích: