Povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017

 

Od 1. 1. 2017 nabyla účinnosti další část novely školského zákona publikovaná pod č. 178/2016 Sb. Tímto právním předpisem se mimo jiné zavádí povinný rok předškolní docházky pro všechny děti starší pět let. Povinné předškolní vzdělávání začíná od 1. 9. pro dítě, které dosáhne do 31. 8. věku pět let. S tímto ustanovením souvisí celá řada povinností. Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně čtyři hodiny denně; rodič bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte; v případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a bude zahájeno správní řízení; rodiče za tyto děti nebudou platit „školné“. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Jednou ze změn je i odlišný přístup k dětem v oblasti očkování, a to v závislosti na tom, jaký ročník mateřské školy navštěvují. Podle § 50 zákona č. 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platí, že mateřské školy a ostatní zařízení pečující o děti mohou přijímat pouze ty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Z této povinnosti jsou však vyňata ta zařízení, do nichž je docházka povinná. S účinností od 1. 1. 2017 se tedy takovým zařízením stávají i poslední ročníky mateřských škol, jež navštěvují děti, které již dosáhly pěti let a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z výše uvedeného vyplývá, že rodiče dětí starších pěti let nemusí při zápise dokládat potvrzení o řádném očkování /předkládají pouze potvrzení od lékaře/. U dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné, povinnost být očkován trvá i nadále.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „Masarykovy dětské školky“

VE ZLONICÍCH na školní rok 2017-2018

Zápis do MŠ „Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích se koná:

v úterý 09. 05. 2017 od 10,00 do 14,00 hodin

ve středu 10. 05. 2017 od 10,00 do 16,00 hodin v budově MŠ ve Zlonicích.

K zápisu si přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzené vyjádření lékaře, žádost o přijetí dítěte do MŠ, dotazník o dítěti.

Aktuální doklady jsou ke stažení na stránkách www.mszlonice.cz nebo si je můžete předem vyzvednout v MŠ.    Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka mateřské školy

Podpořte nás na sociálních sítích: