ŠKOLNÍ ŘÁD

č. j. 127/2011

 

Mateřská škola „Masarykova dětská školka“ ZLONICE, Tylova 438

 

 

 

                                      Školní řád

 

Zřizovatel: MĚSTYS ZLONICE

 

 

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

 

1. Přijímací řízení

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce /zákon č.561/2004 Sb. §34 odst.3/.

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku je-li ve škole místo.

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí, popřípadě o nezařazení dítěte do MŠ.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost /zákon č.561/2004 Sb. §34 odst.6/.

 

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 

a/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 

b/ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,

 

c/ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo poradenské zařízení,

 

d/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v MŠ nebo úplatu za školní stravování /§123/ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady /zákon 561/2004 Sb. §35/.

 

 

2. Platby v mateřské škole

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vnitřním předpisem pro konkrétní školní rok s platností od 1. 9.

 

 

Úplata za školní stravování dětí

 

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.

 

 

Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy /zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 písm. d)/.

 

Rodiče mohou platit složenkou i bezhotovostně / bankovním převodem, Sporožiro, Postžiro /,

 v ojedinělých případech i v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

 

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

 

 

 

 

3. Evidence dítěte

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

 

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích /zejména místo trvalého pobytu a telefon/.

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni oznamovat škole údaje podle zákona 561/2004 Sb. § 28 odst. 2, 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích / zákon 561/2004 Sb. § 22 odst. 3 písm. e)/.

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

 

 

Rodiče mají právo:

 

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

 

 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,

 

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,

 

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,

 

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy,

 

 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

 

Dítě má právo:

 

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit),

 

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),

 

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …),

 

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, …),

 

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, …).

 

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání / zákon 561/2004 Sb. § 22 odst. 3 písm. c)/.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři třídním učitelkám.

Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. V případě úrazu škola, na základě žádosti zákonného zástupce, vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1 / vyhláška č. 64/2005 Sb. § 2 /.

 

Konzultační hodiny: ředitelka každý čtvrtek od 15,30 hodin, po dohodě i v jiném termínu.

Konzultace s učitelkami po dohodě.

 

 

 

II. Provoz mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin.

 

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem /vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů/.

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 

MŠ se v 8,00 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká. Prosíme, zvoňte.

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod. a to osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky.

 

Konzultační hodiny: ředitelka každý čtvrtek od 15,30 hodin, po dohodě i v jiném termínu.

Konzultace s učitelkami po dohodě.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

 

V MŠ je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a bude z něj vyvozen příslušný závěr a opatření.

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.  Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění vystaveného zákonným zástupcem, které musí obsahovat: datum, jméno osoby která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče. Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.

Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v tomto školním řádu.

Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to vždy v době od 8.00 do 10.00 hodin, po vydání obědů se od 12.30 hodin opět zamyká až do 14.00 hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy kulturních představení).

Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:

 • v budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle,
 • za deštivého počasí nosí děti s sebou pláštěnky, v žádném případě deštníky, se kterými by mohly někoho poranit,
 • do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz,
 • při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami,
 • cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí,
 • při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím provedena kontrola tělocvičného náčiní,
 • při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí škole při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko,
 • děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek (alkohol, kouření, drogy a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích).

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v podmínkách školy zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi venku, nebo v menších skupinách s jednou pedagogickou pracovnicí Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování, apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nejčastěji paní uklizečka).

 

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS. Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí.

 

Povinnosti dětí:

 • chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě),
 • po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo,
 • po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papírové předměty použité k činnosti apod.),
 • být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce),
 • oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam),
 • dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči,
 • upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.),
 • neničit práci ostatních,
 • dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.,
 • chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky).

Každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje o této události učitelku MŠ, nebo jiného zaměstnance školy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola s tímto školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a informuje rodiče o jeho vydání.

Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení provádějí vždy pedagogičtí zaměstnanci, při tomto poučení budou postupovat podle schválených tematických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit (např. z důvodu nemoci) budou poučeni dodatečně, v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní knize.

 

 

 

V případě úrazu dítěte bude postupováno takto:

 

 • Pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných poranění, např. oděrky apod.).
 • U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu.
 • U ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) vždy osoba poskytující první pomoc.
 • V případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice).
 • Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.

 

Evidence úrazů

 

 • O každém (i drobném) poranění provede vyučující pedagogický pracovník záznam do knihy úrazů
 • V případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte.

 

Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy školení v poskytování první pomoci.

 

 

 

IV. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování).

V oblasti prevence sociálně patologických jevů se rovněž zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu. V MŠ se snažíme o bezpečné klima, „šikana“ (posmívání, pomluvy, nadávky, napadení, ubližování ostatním) se nesmí ignorovat nebo akceptovat, do tohoto problému jsou zapojeny všechny pracovnice školy. Projevy řešíme rozhovory v kolektivu dětí, dramatickou improvizací a rozhovory s rodiči

 (blíže obsah průběžných vzdělávacích cílů).

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy

 

Pedagogické pracovnice dohlíží na šetrné zacházení s hračkami a pomůckami v průběhu celého dne

v souladu s třídními pravidly chování a odpovídají za šetrné zacházení s nimi.

 

Zákonní zástupci pobývají v MŠ nezbytně nutnou dobu (předávání dítěte, adaptační proces, společné akce, …), současně nesmí v žádném případě poškozovat majetek MŠ v budově i na její zahradě.

Cizím osobám je vstup do budovy i na školní zahradu zakázán.

 

Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti zamykána.

 

 

 

 

Školní řád nabývá platnost dne: 01. 09. 2011

 

 

 

 

Zpracovala ředitelka školy – Bc. Dvořáková Jana

Podpořte nás na sociálních sítích: